Package akka.stream

Class UniformFanInShape<T,​O>

  • Constructor Detail

   • UniformFanInShape

    public UniformFanInShape​(int n,
                 FanInShape.Init<O> _init)
   • UniformFanInShape

    public UniformFanInShape​(int n)
   • UniformFanInShape

    public UniformFanInShape​(int n,
                 java.lang.String name)
   • UniformFanInShape

    public UniformFanInShape​(Outlet<O> outlet,
                 Inlet<T>[] inlets)