akka.remote.transport
Interface ProtocolStateActor.ProtocolStateData

All Known Subinterfaces:
ProtocolStateActor.InitialProtocolStateData
All Known Implementing Classes:
ProtocolStateActor.AssociatedWaitHandler, ProtocolStateActor.InboundUnassociated, ProtocolStateActor.ListenerReady, ProtocolStateActor.OutboundUnassociated, ProtocolStateActor.OutboundUnderlyingAssociated
Enclosing class:
ProtocolStateActor

public static interface ProtocolStateActor.ProtocolStateData