akka.persistence.journal
Interfaces 
AsyncRecovery
AsyncWriteJournal
AsyncWriteProxy
JournalPerfSpec
JournalSpec
SyncWriteJournal
WriteJournalBase
Classes 
AsyncWriteJournal.Desequenced
AsyncWriteJournal.Desequenced$
AsyncWriteJournal.Resequencer
AsyncWriteJournal$
AsyncWriteProxy.SetStore
AsyncWriteProxy.SetStore$
AsyncWriteProxy$
AsyncWriteTarget
AsyncWriteTarget.DeleteMessages
AsyncWriteTarget.DeleteMessages$
AsyncWriteTarget.DeleteMessagesTo
AsyncWriteTarget.DeleteMessagesTo$
AsyncWriteTarget.ReadHighestSequenceNr
AsyncWriteTarget.ReadHighestSequenceNr$
AsyncWriteTarget.ReplayFailure
AsyncWriteTarget.ReplayFailure$
AsyncWriteTarget.ReplayMessages
AsyncWriteTarget.ReplayMessages$
AsyncWriteTarget.ReplaySuccess$
AsyncWriteTarget.WriteConfirmations
AsyncWriteTarget.WriteConfirmations$
AsyncWriteTarget.WriteMessages
AsyncWriteTarget.WriteMessages$
AsyncWriteTarget$
JournalPerfSpec.BenchActor
JournalPerfSpec.Cmd
JournalPerfSpec.Cmd$
JournalPerfSpec.ResetCounter$
JournalPerfSpec$
JournalSpec.Confirmation
JournalSpec.Confirmation$
JournalSpec$
ReplayMediator
Exceptions 
AsyncReplayTimeoutException