Class SslSessionInfo

 • All Implemented Interfaces:
  SslSessionInfo, akka.stream.scaladsl.ScalaSessionAPI

  public class SslSessionInfo
  extends java.lang.Object
  implements SslSessionInfo, akka.stream.scaladsl.ScalaSessionAPI
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   SslSessionInfo​(javax.net.ssl.SSLSession session)  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static SslSessionInfo apply​(javax.net.ssl.SSLSession session)  
   boolean equals​(java.lang.Object other)  
   javax.net.ssl.SSLSession getSession()
   Java API
   int hashCode()  
   javax.net.ssl.SSLSession session()  
   static scala.Option<javax.net.ssl.SSLSession> unapply​(SslSessionInfo sslSession)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, finalize, getClass, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
   • Methods inherited from interface akka.stream.scaladsl.ScalaSessionAPI

    localCertificates, localPrincipal, peerCertificates, peerPrincipal
  • Constructor Detail

   • SslSessionInfo

    public SslSessionInfo​(javax.net.ssl.SSLSession session)
  • Method Detail

   • apply

    public static SslSessionInfo apply​(javax.net.ssl.SSLSession session)
   • unapply

    public static scala.Option<javax.net.ssl.SSLSession> unapply​(SslSessionInfo sslSession)
   • session

    public javax.net.ssl.SSLSession session()
    Specified by:
    session in interface akka.stream.scaladsl.ScalaSessionAPI
   • getSession

    public javax.net.ssl.SSLSession getSession()
    Java API
    Specified by:
    getSession in interface SslSessionInfo
    Returns:
    (undocumented)
   • equals

    public boolean equals​(java.lang.Object other)
    Overrides:
    equals in class java.lang.Object
   • hashCode

    public int hashCode()
    Overrides:
    hashCode in class java.lang.Object