Interface ObjectRegistry<K,​V>

  • Method Detail

   • getForKey

    scala.Option<V> getForKey​(K key)
   • getForKeyCaseInsensitive

    scala.Option<V> getForKeyCaseInsensitive​(java.lang.String key,
                         scala.$less$colon$less<java.lang.String,​K> conv)
   • register

    java.lang.Object register​(K key,
                 V obj)