akka.remote.testkit
Interfaces 
MultiNodeSpecCallbacks
Classes 
MultiNodeConfig
MultiNodeSpec
MultiNodeSpec$